Blog

(bez tytułu)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) oraz Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702 z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Dariusz Gancarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Tłumacza Przysięgłego GANDARUS Dariusz Gancarz

Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia

NIP: 5782601867

Kontakt: gandarus@gandarus.pl

2. Tłumacz przysięgły, Dariusz Gancarz, wykonując obowiązek nałożony Ustawą z dn. 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego, zamieści w prowadzonym przez siebie Repertorium Pana/Pani imię i nazwisko, jako zlecających tłumaczenie (art. 17 ust. 2 p.2 Ustawy). Wobec powyższego podanie imienia i nazwiska jest niezbędne do wykonania tłumaczenia pisemnego poświadczonego lub tłumaczenia ustnego z udziałem tłumacza przysięgłego. Repertorium z Pana/Pani imieniem i nazwiskiem może być okazane jedynie organom kontrolnym na podstawie art. 20 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

3. Przetwarzanie pozostałych Pana/Pani danych lub danych osób trzecich odbywa się jedynie w celu wykonania zleconego przez Pana/Panią tłumaczenia, a zakres tych danych wynika z dostarczonego przez Państwa dokumentu źródłowego. Dane te nie są przez tłumacza udostępniane innym podmiotom.

4. Na podstawie art. 14 ust. 2 przywołanej Ustawy, tłumacz może poprosić Pana/Panią o okazanie dokumentu podróży lub jego kopii celem ustalenia prawidłowego zapisu imion i nazwisk. Tłumacz nie zbiera ani nie przechowuje kopii ww. dokumentów.

5. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez tłumacza przysięgłego w związku z tłumaczeniem wynosi 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.

6. Elektroniczne wersje wykonanych tłumaczeń w formacie doc będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia odbioru przez Pana/Panią tłumaczenia. Po upływie tego czasu zostaną usunięte.

7. Podanie przez Pana/Panią adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia. Dane te zostaną niezwłocznie usunięte po wykonaniu zlecenia.

8. W przypadku, gdy chce Pan/Pani otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia.

9. Celem identyfikacji Pana/Pani osoby podczas odbioru tłumaczenia może Pan/Pani zostać poproszony/poproszona o okazanie dokumentu tożsamości. Ma to zapobiec wydaniu Pana/Pani dokumentów osobie nieuprawnionej.

10. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, profilowaniu, nie są przetwarzane w celach marketingowych, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

11. Ma Pan/Pani prawo:

– dostępu do swoich danych w zakresie, w jakim nie narusza to tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego

– sprostowania swoich danych

– sprzeciwu w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych

– żądania ich usunięcia, jeżeli upłynął obowiązkowy okres ich przechowywania

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.